[ zpět ]

Zápis ze shromáždění vlastníků ze dne 14.2.2019

Datum: 15. 02. 2019
Autor: Šíma Jan

 

V Praze, dne 15. 2. 2019

 

 

 

Zápis ze shromáždění

 

Společenství vlastníků Klánovická 567/43, Praha 9,

 

konaného dne 14. 02. 2019 na adrese Poděbradská 489/116, Praha 9

 

 

 

Přítomni osobně či v zastoupení na základě plné moci:

 

JiViŠ, s.r.o. (971/2018), Kalfiřt Tomáš (423/2018), Šíma Jan (624/2018),

 

 

 

1.    Zahájení

 

Na úvod v 18.00 hod. pan Šíma přítomné přivítal a konstatoval, že na schůzi společenství vlastníků se dle prezenční listiny dostavili vlastníci, kteří mají celkový spoluvlastnický podíl 100%, tudíž shromáždění vlastníků je usnášeníschopné.

 

 

 

Poté byl navržen pan Jan Šíma jako předsedající a zapisovatel, pan Tomáš Kalfiřt jako ověřovatel zápisu.

 

 

 

Výsledek hlasování:

 

Spoluvlastnický podíl přítomných vlastníků: 100%

 

Z přítomných: Pro 100%, Proti: 0%, Zdrželo se: 0%

 

Návrh byl jednohlasně přijat

 

 

 

2.    Schválení změny výše příspěvku na dlouhodobé zálohy na opravy (tzv. fondu oprav)

 

 

 

Návrh: Zvýšení příspěvku na částku 10Kč/m2 zavkladované plochy bytu (což odpovídá jedné koruně na čitatel spoluvlastnického podílu). Platnost od 1.3.2019.

 

 

 

Výsledek hlasování:

 

Spoluvlastnický podíl přítomných vlastníků: 100%

 

Z přítomných: Pro 100%, Proti: 0%, Zdrželo se: 0%

 

Návrh byl jednohlasně přijat

 

 

 

3.    Schválení změny předepsaných záloh

 

 

 

Předseda SVJ, Jan Šíma, se zřekl odměny za výkon funkce předsedy SVJ a z uvedeného důvodu navrhl zrušení předepsaných záloh na odměnu předsedy.

 

 

 

Výsledek hlasování:

 

Spoluvlastnický podíl přítomných vlastníků: 100%

 

Z přítomných: Pro 100%, Proti: 0%, Zdrželo se: 0%

 

Návrh byl jednohlasně přijat

 

 

 

4.    Schválení opravy plotu

 

 

 

Dále byla diskutována oprava plotu. Z důvodu vychýlení zděných sloupků však bylo navrženo udělat plot nový, jakmile bude ve fondu oprav našetřena dostatečná částka, případně pakliže bude ochoten dodavatel plot vystavit na splátky bez navýšení ceny. Předseda SVJ byl pověřen zajištěním tohoto s maximální cenovou hranicí 85tis. na jižní plot.

 

 

 

Výsledek hlasování:

 

Spoluvlastnický podíl přítomných vlastníků: 100%

 

Z přítomných: Pro 100%, Proti: 0%, Zdrželo se: 0%

 

Návrh byl jednohlasně přijat

 

 

 

5.    Schválení zateplení severní fasády domu

 

 

 

Z důvodu nedostatku finančních prostředků bylo navrženo, že realizace zateplení severní strany fasády proběhne jakmile bude ve fondu oprav našetřena dostatečná částka, případně pakliže bude ochoten dodavatel fasádu zateplit na splátky bez navýšení ceny. Předseda SVJ byl pověřen zajištěním zateplení severní fasády objektu s maximální cenovou hranicí 150tis.

 

 

 

Výsledek hlasování:

 

Spoluvlastnický podíl přítomných vlastníků: 100%

 

Z přítomných: Pro 100%, Proti: 0%, Zdrželo se: 0%

 

Návrh byl jednohlasně přijat

 

 

 

6.    Rekonstrukce přístavku ve dvoře

 

 

 

Byl projednán záměr vlastníka bytu č. 1 ohledně rekonstrukce kůlny ve dvoře v rámci které dojde k zavedení vody a osazení podružného vodoměru, dále osazení podružného elektroměru (elektřina je již zavedena, avšak nemá měření), napojení na kanalizaci. Dále dojde k výměně oken a vstupních dveří a k opravě podlahy. Současně dojde k opravě povrchu dvorku - položení nové zámkové dlažby. To vše na vlastní náklady vlastníka bytu č. 1.

 

 

 

O tomto záměru se nechalo hlasovat:

 

 

 

Výsledek hlasování:

 

Spoluvlastnický podíl přítomných vlastníků: 100%

 

Z přítomných: Pro 100%, Proti: 0%, Zdrželo se: 0%

 

Záměr byl jednohlasně schválen

 

 

 

7.    Instalace závěsného balkonu

 

 

 

Byl projednán záměr vlastníka bytu č. 2 ohledně instalace zavěšeného balkónu na fasádu domu ze severní strany přístupný z bytu č. 2. S touto instalací bude nutné zvětšit okenní otvor pro dveřní výstup z jednotky. Dále dojde k výměně oken. K uvedenému záměru se připojil vlastník bytové jednotky č. 1, který by společně navázal konstrukcí od zavěšeného balkónu k vytvoření přízemního balkónu se schodištěm na dvůr. Bude zpracována předloha projektu ke schválení na stavební úřad.

 

 

 

O tomto záměru se nechalo hlasovat:

 

 

 

Výsledek hlasování:

 

Spoluvlastnický podíl přítomných vlastníků: 100%

 

Z přítomných: Pro 100%, Proti: 0%, Zdrželo se: 0%

 

Záměr byl jednohlasně schválen


 

 

 

 

8.    Schválení změny stanov SVJ

 

 

 

Byly navrženy tyto změny stanov:

 

-          V příloze číslo 1. stanov, čl. 3) Náklady za služby spojené s užíváním jednotky v domě, bod 3. Teplá voda, bod 9 …. Dochází k vypuštění textu „instalovaných po 1.1.2012“. 

 

-          V příloze číslo 1. stanov, čl. 3) Náklady za služby spojené s užíváním jednotky v domě, bod 3. Vodné a stočné, bod 7 …. Dochází k vypuštění textu „instalovaných po 1.1.2012“. 

 

-          Stanovy, ČLÁNEK 15 Pravidla pro správu a užívání domu – Domovní řád, odstavec 14), písmeno c) … nové znění zní: provádět různé úpravy interiérů objektu, při kterých se zasahuje do společných instalací a společných částí objektu, bez konzultace se správcem objektu, popř. se statutárním orgánem společenství (z důvodu zabránění poškození spol. instalací a konstrukcí objektu),

 

-          Stanovy, ČLÁNEK 18 Úhrada nákladů spojených se správou domu a úhrada za služby, odstavec 4) … změna termínu pro uplatnění reklamace z původních 21 dnů na 30 dnů.

 

-          Stanovy, ČLÁNEK 18 Úhrada nákladů spojených se správou domu a úhrada za služby … dochází k vypuštění celého článku 10).

 

 

 

O výše uvedených změnách se nechalo hlasovat

 

 

 

Výsledek hlasování:

 

Spoluvlastnický podíl přítomných vlastníků: 100%

 

Z přítomných: Pro 100%, Proti: 0%, Zdrželo se: 0%

 

Návrh byl jednohlasně přijat

 

 

 

9.    Diskuze

 

 

 

Dále již probíhala diskuze.

 

V 19.25 hod. bylo shromáždění ukončeno.

Přílohy: