[ zpět ]

Pozvánka na shromáždní vlastníků (dne 24.2.2020)

Datum: 30. 01. 2020
Autor: Šíma Jan

Vážení spoluvlastníci bytového domu Klánovická 567/45, Praha 9,


v souladu s článkem 10 stanov Společenství vlastníků Klánovická 567/43, Praha 9

svolávám
shromáždění Společenství vlastníků Klánovická 567/43, Praha 9


Místo konání:  jednací místnost v kanceláři správce JiViŠ, s.r.o. - OC Hloubětín
   (Poděbradská 489/116, 198 00 Praha 9 – poslední patro nad Penny)
Datum konání:  24.2.2020 (pondělí)
Zahájení schůze: 18:00 hod.


Program schůze:

1) Prezence a zahájení

2) Seznámení s hospodařením Společenství vlastníků za rok 2019
(vyúčtování nákladů, porovnání nákladů a záloh, stav fondu oprav)

3) Seznámení se stavem domu a plánem oprav
(zateplení severní fasády, řešení vlhkosti ve sklepích, oprava plotu)

4) Schválení změny předpisu záloh a výše příspěvku do fondu oprav
(původní výše příspěvku do FO 10Kč/m2, navýšení minimálně na 20Kč/m2)

5) Schválení rozúčtování nákladů za vodu, teplou vodu a teplo a stanovení koeficientů tepelných ztrát
(určení poměru základní a spotřební složky TV a UT, rozpočet ztrát, návrh koeficientu tepelných ztrát)

6) Schválení změny názvu SVJ a změny sídla SVJ
(došlo k přečíslování čísla orientačního domu z původního 43 na nové 45)

7) Schválení změny stanov
(s ohledem na body 5) a 6) je třeba upravit v souladu s usnesením i stanovy, dále bude navržena změna způsobu doručování písemností – elektronické zasílání)

8) Diskuze


K registraci přineste s sebou platný doklad totožnosti, případně jiný doklad osvědčující totožnost vlastníka.

Pokud se shromáždění nezúčastní vlastník uvedený v katastru nemovitostí, může pověřit svého zástupce platnou plnou mocí, jejíž originál odevzdá u prezentace.


Předem děkuji všem vlastníkům za účast

 

Jan Šíma 

předseda společenství vlastníků

Přílohy: